Velkommen til PutFisker.dkEfter at have drevet Putfisker.dk i en årrække, men har nedtaget den grundet manglende tid til at holde den opdateret i en grad vi kan stå inde for, har vi besluttet, at bruge pladsen på at komme med enkelte kommentarer til ”Det dyreetiske råd – Udtalelse om lystfiskeri” udgivet september 2013.

Årsagen til, at vi føler trang til, at kommentere på denne udgivelse er vi føler den indeholder betragtninger og forhold som vi ikke er enige i, samt mener kan blive medvirkende til en skæv debat. Til dem der vil læse udgivelsen i sin helhed, henviser vi til Dyreetisk råd’s hjemmeside, eller til udgivelsen direkte på følgende link :
LINK TIL UDGIVELSE

Generelt.

Vi er ikke i tvivl om at de parter der sidder i dyreetisk råd er eksperter i deres felt, og vi har også før udgivelsen kunne følge, at der har været indbudt eksterne bidragsydere til udformning og debat. Herunder Dansk Sportsfisker forbund, som også selv på deres egen hjemmeside www.sportsfiskeren.dk giver udtryk for at have indgået i arbejdet med det udgivne råd. eks. På linket Link til DSF

Vi skal ikke lægge skjul på at vores holdning til Dansk Sportsfisker forbund, ikke er overvejene positivt, men det bør i disse kommentarer ikke være fokuspunkt, men nævnes blot for, at ingen kan skyde os i skoen med at, vi ikke er åbne.

Vi forholder os også _kun_ til den del af rådet der omhandler Put and Take fiskeri, vi forholder os ikke til de dele der omhandler Catch and Release, Fiskeri på stimer eller anvendelse af levende agn. Vi mener, at folk med bedre forstand på disse områder må råbe op, hvis der er noget, at råbe op over.

Kommentarer til udgivelsenRådet lægger her vægt på betingelser som fx, at der er tale om en bæredygtig brug af naturens ressourcer, og at fiskeriet udøves på den mest skånsomme måde og med henblik på, at de fisk, der fanges, skal spises.”

Det er godt, at have fokus på naturens ressourcer, men sammenknytningen til put and take med dette fokus punkt virker lidt søgt. Den langt overvejende del af de fisk der anvendes i danske put and take søer er stammer af regnbue ørreder der er krydset og avlet målrettet med dette. Der findes ikke naturligt forekommende stammer af disse fisk i danske vandsystemer, og de regnbue ørreder der træffes i vild natur, skyldes ene og alene ulovlig udsætning eller udslip fra danske dambrug. Det svarer til at kategorisere en dansk malkeko som en af naturens ressourcer.


De fisk, der udsættes i søerne, kommer som oftest fra dambrug, dvs. den industrielle produktion af spisefisk. Fiskene opdræt tes således som produktionsdyr, men i stedet for at blive slagtet til konsum bliver de sat ud i en sø”

Alle fisk der udsættes er dambrug, at ordet ”oftest” indgår kan skyldes at eks. Danmarks Center for Vildlaks sælger overskudsfisk til udsætning. Disse overskudsfisk er opdrættede fisk som er blevet til overs fordi mængden af indfangede vild laks har været tilstrækkelig. Dette har før været belyst i en artikel på putfisker.dk.

De fisk der udsættes i Put and Take søer er oftest målrettet opdrættet til dette formål, der er altså ikke tale om konsumfisk der skulle have været slagtet. Specielt de senere år er der kommet krav fra kunder om at de fisk der fanges fremstår sunde, muskuløse og med så intakte finner som muligt, noget som konsum fisk opdræt ikke lige kan fremvise.

Samtidigt er det fakta at langt størstedelen af opdrættede ørred fisk opdrættes i hav-dambrug, som jo er opdræt i saltvand, og saltvandsopdrættede fisk på slet ikke udsættes i ferskvand i Danmark, i henhold til EU regulativer vedr. flytning og udsætning af fisk. (også noget der er blevet behandlet tidligere i artikler på putfisker.dk)

Grundet krav fra kunder og fornuftige Put and Take sø-ejere betyder dette, at mængden af fisk i damme er langt mindre end ved konsum opdræt. Fiskene har mere plads, og opdrættes mere skånsomt da manglende kvalitet er det samme som manglende indtægt.

Samtidigt ser det ud til at rådet er helt blinde overfor det faktum at der er put and take søer der kan bryste sig af at udsætte økologiske fisk.


Søen er afgrænset i forhold til omkringliggende vande, og der er ikke tale om udsætninger med henblik på, at fiskene skal have mulighed for at etablere sig som vilde bestande i et større vandsystem.

Det er helt korrekt set af rådet, lovgivningen på området beskytter den danske natur i vid udstrækning, derfor er der allerede krav på området vedr. adgang til vandløb og søer der ikke anvendes til formålet. Udover dette er det uhyre tvivlsomt om regnbue ørreder vil kunne etablere en bestand i dansk natur, da det er tvivlsomt grundet klimaet om de vil kunne yngle uden hjælp i dambruget.Det Dyreetiske Råd finder det etisk problematisk at opdrætte og udsætte fisk alene med det formål at tilgodese en hobby, hvor udsætningen ikke indgår som led i naturpleje, og hvor fiskene for at tilgodese denne hobby skal gennemgå en ekstra belastning i form af transport, udsætning og indfangning, inden de alligevel dør.

Vi er ikke enige om at det er problematisk at dyr opdrættes til menneskeføde og indfanges og aflives som del af en hobby, så længe dyret aflives korrekt efter fangst.

Put and Take søer er mad fiskeri under kontrollerede forhold, der findes søer hvor dette ikke gælder, men at, sætte lighedstegn mellem put and take og visse søers forretning bør ikke forekomme. Det ville være som at forbyde avl af kalve i landbruget, fordi nogen transporterer dem levende til Holland fordi deres alder ikke er høj nok til dansk slagtning.

For at, en fisk kan anvendes til menneske føde, så skal den indfanges, og den skal aflives. Transporten kan som vi ser det være problematisk, men her er dansk lovgivning ikke ligefrem med til at forbedre forholdene på området. Teoretisk er det muligt at ansøge om at lave dambrug eks. på Sjælland men tidligere svar til putfisker.dk fra fødevare styrrelsen vil der ikke blive give tilladelser. Samtidigt fjerner man dispensationen fra eks. Asnæs fiskeopdræt, fordi det var opdræt i saltvand (kølevand til Asnæs værket), Lovgivning samt manglende brug af dispensationer etc. gør at transporten bliver en større faktor end den burde være.

Side 26 i udgivelsen skriver man ang. transport Når fiskene har nået den ønskede størrelse, transporteres de i tanke til søerne og udsættes.”

Det er ok at kalde det tanke, men det havde været en god ide at beskrive disse ”tanke”. Der er ikke tale om en rå beholder, der er tale om tanke indrettet til transport af levende fisk, hvor der tilføres ilt, der er temperatur styring og alarm indretninger så chaufføren hele tiden kan følge hvordan tilstanden er.

Her kommer vi til at tænke på en tv udsendelse hvor man flyttede piratfisk fra det gamle Danmarks akvarium til det nye store byggeri på amager, den Blå Planet. Her viste man tydeligt at man anvendte tanke, hvor den korte transport gav problemer med fisk der ”væltede”, det ville ikke være sket hvis man fra den side havde transporteret fiskene med de transporter der anvendes ved put and take fiskeri, her er ingen fisk der vælter af 25 km kørsel.Rådet mener endvidere, at opholdet i de nye omgivelser kan give anledning til visse velfærdsmæssige overvejelser.

Hvilke overvejelser er det rådet tænker på ? Er det overvejelsen om at, disse fisk ikke bliver levende transporteret på transportbånd eller smides i for små beholdere, men i stedet bliver udsat i en sø med bevægelses plads inden de fanges og slås ihjel ?

Put and Take basseret fiskeri er ikke et spørgsmål om at fisken skal gå længe i en sø, når fisken er kommet i søen er det til alles interesse at den infanges og slås ihjel, så hurtigt som muligt. Der vil være individer der klarer sig fint i en lang periode uden at blive indfanget, men for størstedelen drejer det sig om at, omsætningen af fisk i søen sker hurtigt og jævnt.Efter Rådets opfattelse er der dog overordnet set behov for et opgør med traditioner og utidssvarende opfattelser af det ansvar, der påhviler personer, der vælger lystfiskeri som hobby.

Vi er simpelthen ikke sikre på at vi forstår denne formulering i forbindelse med put and take fiskeri.

Put and Take fiskeri, dyrkes på et skarpt afgrænset område hvor der er tilsyn og i de fleste tilfælde strengere krav til adfærd og håndtering end Danmarks lovgivning lægger op til.

Vi er endog nogen der har den klare holdning at vi netop dyrker meget put and take fiskeri fordi vores naturlige ressourcer ikke kan klare det fiskepres der er ved danske kyster, åer og naturlige søer. Fremfor at betale for et dagskort som koster langt over hvad statens fisketegn koster for et år, kunne vi vælge at dyrke vores hobby på kyster, i åer og i naturlige søer.

Men vi vælger at trodse gammeldags tænkende spot om at vi ikke er rigtige lyst- sportsfiskere og holder fast i at dyrke denne form for fiskeri, hvor der er opsyn, tid til at motivere og give viden fra sig til unge håbefulde lystfisker. Hvis man vil ændre folks adfærd er første skridt at samle dem et sted hvor de kan bibringes viden og metode, og da et Dansk sportsfiskerforbund ikke er i stand til at samle over 10% af lystfiskere i Danmark, så er put and take hvor hr. og fru Danmark nyder fritiden, måske et sted der giver det bedste udbytte i forhold til adfærd.Rådet mener imidlertid ikke, at lystfiskeres manglende aflivning af de fangede fisk kan forsvares med henvisning til en situation, der er underlagt andre betingelser.Lystfiskeren håndterer alligevel hver enkelt fisk individuelt, og det er ikke forbundet med væsentlige omkostninger, hverken praktisk eller økonomisk at sikre, at fisken aflives med det samme.

Dette udsagn fremkommer i forhold til forskellen på erhvervsfiskeri og lystfiskeri, vi er ærligt taget måløse.

Hvis man ønsker at diskutere etik så er det vel ikke pengepungen der bestemmer hvad der er etik. Hvis man skal være et dyreetisk råd, på man kigge rent på etik, kommer der kommercielle, politiske eller økonomiske forhold ind må de komme ind senere. Det gør ikke mindre ondt på en fisk, om det koster fiskeren penge at aflive den eller ej.

Dette punkt er simpelthen en ommer, og er det ikke en ommer, så bør dyreetisk råd omnavngives til Det næsten dyreetiske råd med fokus på penge og politiske dagsordner. (Vi kaster op).Ved erhvervelse af fisketegn på internettet anbefaler disse medlemmer af Rådet, at der etableres en form for interaktiv barriere med relevante spørgsmål, som den, der ønsker at erhverve et fisketegn er nødt til at forholde sig til, før fisketegnet kan erhverves.

Alle kan svare på relevante spørgsmål, det vigtigste er ikke om folk kan svare på spørgsmål, men om folk har ordentlig adfærd med sig som en naturlig del af deres hobby.

Foreslaget minder om at man skal kunne få kørekort hvis man kan svare på spørgsmålet ”Må man køre for stærkt”.

Vi ser dette som en anbefaling helt uden værdi. Måske man burde udnytte de utallige fiskeklubber og foreninger man har i Danmark til at bistå med dette, dels for at nye lystfiskere kommer i kontakt med foreninger, men også for at lade klubber varetage en praktisk prøve. Og skulle det være gået rådet forbi, kan det oplyses at ved Put and Take er statsligt fisketegn ikke nødvendigt.Der findes flere hundrede Put & Take søer i Danmark. Omkring 200 af disse er organiseret i foreningen ”Dan ske Ørredsøer”. Foreningens medlemmer er forpligtet til at leve op til foreningens standarder fx i forhold til faciliteter som toiletter og rensepladser

Vi ved ikke hvor rådet har deres oplysninger fra. Men vores optælling viser at der i Danmark er lidt over 200 registrerede put and take søer, og heraf er ca. 45 medlem af Danske Ørredsøer, som er en privat branche forening. Om denne brancheforening så virker sæligt effektivt er en helt anden debat, men vi står ikke med armene over hovedet.

Hvis man fra rådets side ikke engang kan komme med faktuelle tal om antal etc. Så bliver det problematisk at se hvad der er blevet vægtet under udgivelsen af dette råd til ministeren.


Konklusion


Vi fra putfisker.dk mener at dyreetisk råd har taget hul på en nødvendig debat, men samtidigt begræder vi at man har truffet konklusioner som man har, da det i vores øjne er helt skudt ved siden af. Vi ønsker at man tager sine råd op til revurdering, og får lavet et materiale som fremstår mere nøgternt som debat oplæg, vedr. området put and take. Af hovedpunkter i vores anke kan nævnes :

Saml information fra sø-ejere og put and take kunder, fremfor et forbund, som egentligt ikke repræsentere den del af lystfiskeriet som hedder put and take.

Når der tales om fiskeetik, så bør penge etc. Ikke være et fokus punkt, vil man den bedste etik, så er det den man laver oplæg for, så må andre interesser indgå i ministerens videre bearbejdning.

Beskriv de faktuelle forhold, put and take fisk er ikke det samme som industri konsum fisk.

Få styr på antal søer, og hvor mange der er medlem af en branche forening.

Ønsker man et ”adgangs” tegn til put and take fiskeri, så fremkom med et forslag der nytter.

Undlad at indblande natur pleje ved put and take søer, og skal den indblandes, så kig på hvordan put and take søer indvirker på den naturpleje der foregår udenfor forretningen put and take.

Få styr på hvad der er put and take og hvad der er udenoms aktiviteter, de fleste put and take ejere ville ønske sig en kortere transport (det er billigere), men måske man skal kigge på hvilke lovgivninger der nødvendiggør transport ?

At fremkomme med et forbud mod put and take er overilet og skudt meget ved siden af. Lad os lukke put and take, så kan hr. og fru Danmark bruge kyster, åer og søer, så er transporten væk, men man har mistet det område hvor man kunne motivere og rådgive folk uden erfaring.

Put and take fiskeri har allerede flyttet sig indenfor de sidste år, og til trods for spot fra såkaldte ”rigtige lystfiskere”, er personer der dyrker denne form for vores hobby ofte erfarne lystfiskere, men kundekredsen ved put and take er mangfoldig, og måske det område hvor det er muligt at gøre den største indsats for at forbedre lystfiskere.
Put and take ejere og søer, med enkelte undtagelser er nok personer der værner om at fiskene er sunde og trives. Dårligt produkt = ingen kunder, ingen kunder = ingen sø.

For PutFisker.dk
Ole Nielsen
admin@putfisker.dk